9T无液氦超导磁体低温物性测试系统


技术指标:

      磁场范围  0~±9T;扫场速率 0~0.5T/minute;温度范围  1.5K~300K;样品腔尺寸  50mm;普通样品杆、旋转样品杆、比热样品杆和应力样品杆各一根。


仪器功能:

      用于低温和磁场下材料物理性能的研究,如电输运和热力学的物性测量。


放置地点:交叉科研楼南楼 103 室          仪器管理员:曹亮

邮箱:lcao@hmfl.ac.cn                            联系电话:137 2105 3632